درمانگاه ها

مارس 23, 2021
آنتی بیوتیک

آنتی بیوتیک برای پیشگیری ‌از عفونت محل جراحی و رایج ترین عوارض پس ‌از جراحی

آنتی بیوتیک برای پیشگیری ‌از عفونت محل جراحی آنتی بیوتیک ، یکی ‌از متخصصان اظهار‌ می‌دارد: « افزایش آگاهی در مورد شیوع و تأثیر عفونت محل […]